കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം പള്ളികള്‍തിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970

Instagram