കെ.വി പരമേശ്ലരര്‍ചരിത്രം ,സ്വാതന്ത്രസമര ശതവാര്‍ഷിക വിശേഷാല്‍ പ്രതി ജനുവരി – മാര്‍ച്ച് / വ്യക്തി സ്മരണ/ കെ.വി.പരമേശ്വരന്‍ പിള്ള

Instagram