കസേര സുജൂദ്നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 48 , ലക്കം 9 ,സെപ്തംബര്‍ /കര്‍മ്മ ശാസ്തരം പഠനം /സുജൂദ്

Instagram