കതിരും പതിരുംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 48 , ലക്കം 10 ,ഒക്ടോബര്‍ /

Instagram