കതിരും പതിരുംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 41 , ലക്കം 6 ,നവംബര്‍/രക്ഷ,ദേഷ്യം,കൊലപാതകം.പലഹാരം ,

Instagram