കഅ്ബ : ശരീഫ്നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 33 , ലക്കം 1,ഫെബ്റൂവരി / ഇസ്ലാമിക ചരിത്റ‍ം /ക്അ്ബ

Instagram