കഅ്ബ . മന്ദിരംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 40, ലക്കം 6,നവംബര്‍/ ലേഖനം/ഹജജ് ,കഅ്ബ

Instagram