ഓറിയന്‍റല്‍ (അറബിക്ക് ) ഹൈസ്കൂള്‍തിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970

Instagram