ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഒരു അമ്പാസഡര്‍ കാറുംതിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970

Instagram