ഒരു നവലോക സൃഷ്ടിക്ക് തുടികൊട്ടുന്ന ബലി പെരുന്നാളിന്റെ തിരുവാതില്ക്കല്‍മാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 10 സെപ്റ്റംബര്‍ 1 /ലേഖനം / ബലി പെരുന്നാള്‍

Instagram