എം. ഇ എസ്സും നൂല്പാലവുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 7, 1970 ജൂലൈ 20, പേജ് 18 / ശരീഅത്ത്, എം. ഇ. എസ്, മതനവീകരണം

Instagram