ഉത്ബകത്തിനെ സിംഹം കടിച്ചുകീറിനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 41 , ലക്കം 6 ,നവംബര്‍/മാപ്പിളപ്പാട്ട്

Instagram