ഈ പക്ഷി മൃഗങ്ങളോട് കരുണ വേണ്ടേസത്യധാര. പുസ്തകം-8 ലക്കം 17 ഏപ്രില്‍ 1-15/ മതം,ഇസ്ലാം,നിരീക്ഷണം, ജീവികളുടെ പഠനം

Instagram