ഈ നൊസ്സന്‍ നമ്പൂതിരിയെ പിടിച്ചു കെട്ടാനാളില്ലേ?മാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 11 സെപ്റ്റംബര്‍ 15 /ലേഖനം / ശരീഅത് / ഏലംകുളം മനക്കല്‌ശങ്കരന്‍ നമ്പൂതിരി

Instagram