ഈസയെ ക്രൂഷിച്ചിട്ടില്ലബലാഗ് ,ഏപ്രില്‍ , പുസ്തകം 17 , ലക്കം 4 ,ഈസ നബിയുട കുരിശിലേറ്റല്‍

Instagram