ഈമാന്റെ ചൈതന്യമുണ്ടെങ്കില്‍ ഏത് ദുശ്ശക്തിയെയും നമുക്ക് നേരിടാംമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 19 ഫെബ്രവരി 1 /ലേഖനം / ഇസ്ലാം

Instagram