ഇസ്രാഈലിനെ തുരത്തുവാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗമെന്ത് ?നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 1 , ലക്കം 11,നവംബര്‍ /ലേഖനം /ഇസ്റാഈല്‍

Instagram