ഇഷ്ടക്കനിനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 41 , ലക്കം 3, മെയ്/വനിതാപംക്തി

Instagram