ഇഅ്തിദാല്‍ പൂര്‍വ്വസ്ഥിതിയില്‍ ചൊവ്വാകല്‍നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 48 , ലക്കം 1 , ജനുവരി /കര്‍മ്മശാസ്തരം ഇഅ്തിദാല്‍

Instagram