ആസാം കരാര്‍,ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ നഗ്നമായ ലംഘനംമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 16 ഡിസംമ്പര്‍ 15 /ലേഖനം / ആസാം കരാര്‍

Instagram