ആയിശയെന്ന വിസ്മയംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 48 , ലക്കം 11 ,നവംബര്‍ /വനിതാപംക്തി

Instagram