ആമുഖങ്ങളില്ലാതെചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-11, ഒക്‌ടോബര്‍ 25-31 നോവല്‍-17

Instagram