ആദം നബിയുടെ ഇടതേട്ടവും ആരോപണങ്ങളുംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 35, ലക്കം 3,ജൂലെെ/പഠനം / ആദം നബി

Instagram