അശുദ്ധിയും നജസുംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 41 , ലക്കം 6 ,നവംബര്‍/കര്‍മ്മശാസ്തര പഠനം /അശുദ്ധിയും നജസും

Instagram