അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കള്‍നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 33 , ലക്കം 2,ജൂലെെ/പഠനം / ഔലിയാഅ്

Instagram