അറിഞ്ഞ് കൊണ്ട്തിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970 ഗദ്യകവിത

Instagram