അറബിക്കടല്‍ ദ്വീപുകള്‍ ചരിത്രത്തിന്‍റെ താളുകളില്‍ നിന്ന്അല്‍-ഇര്‍ശാദ് സ്പെഷല്‍

Instagram