അരീക്കാട്ട് പള്ളിക്ക് കുലൈബ് 5,30,000 ക നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്മാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 20 ലക്കം 18 ‍‍‌‍ഡിസംബര്‍ 15 /ലേഖനം / എ,പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലീയാര്‍

Instagram