അബ്ദുല്‍ മുത്തലിബ് അബ്റഹത്തിനു മുമ്പില്‍നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 33 , ലക്കം 8,ജൂണ്‍ / മാപ്പിളപ്പാട്ട്

Instagram