അബൂത്വാലിബിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥനനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 48 , ലക്കം 6 ,ജൂണ്‍ /മാപ്പിളപ്പാട്ട്

Instagram