അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ ക്കെതിരെ ….ദുരാചാരങ്ങള്‍ക്കെതിരെമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 20 ലക്കം 16നവംബര്‍ 15 /ലേഖനം / യുക്തി വാദം / ഇസ്ലാം

Instagram