അനുപമ വിനയവും ലാളിത്യവുംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 38, ലക്കം 7,മാര്‍ച്ച്//ലേഖനം /നബിയുടെ വിനയവും ലാളിത്യവും

Instagram